Ano ang Dapat Kong Gawin Upang Maligtas?

Mabuhay! Ang site na ito ay sadyang ginawa para sa mga Katoliko na gustong malaman kung paano sila maliligtas. Nais naming ihayag sa inyo ang Mabuting Balita tungkol kay Cristo Jesus, sapagka't ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng sinuman na maniniwala.

Hinihiling naming na iyong paka-isiping mabuti ang mga sumusunod na mahahalagang katanungan at iyong hanapin ito sa Bibliya at tingnan kung ito nga ang mga nakasulat. Nawa'y matagpuan mo ang habag ng Diyos at bigyan ka Niya ng karunungan upang maunawaan ang Kaniyang evangelio. Nawa'y pagkalooban kayo ng Dios ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus.

Kung mayroon kang katanungan patungkol sa kaligtasan, maaari mo kaming sulatan. Nangangako kaming magbigay ng sagot na nagmumula sa Salita ng Diyos, ang Bibliya.

Isang Personal Na Mensahe

Mahal na kaibigan, pagkatapos mong mabasa ang mga artikulo sa site na ito, maaaring mayroon kang mga pagdududa at katanungan tungkol sa paraan ng kaligtasan. Nais kong imbitahan ka na patuloy na manalangin at saliksikin ang Bibliya. Nais naming makatulong sa abot ng aming makakaya. Kaya huwag kang mahiyang sumulat at kausapin kami tungkol sa kahit anong katanungan.

Marahil, ngayon ay naunawaan mo na ang Mabuting Balita at pinagkalooban ka ng Panginoon ng pagsisisi at pananampalataya kay Jesu-Cristo. Hindi mo na kailangang magdepende sa mga bagay na iyong ginagawa, sa iyong sariling kabutihan, sa kahit anong santo o relihiyon man. Ngayon ay maaari ka ng magtiwala sa Panginoong Jesus. Siya lamang ang iyong nag-iisang Tagapagligtas. Ako ay nagagalak para sa iyo at pinupuri ang Diyos sa Kaniyang biyaya.

Ito ang simula ng isang napakagandang paglalakbay at ang patutunguhan nito ay higit pang maganda kaysa lahat, ang Langit! Ang iyong pagnanais ay dapat sumunod sa Panginoon at purihin Siya. Ang buhay Kristyano ay hindi madali. Oo nga’t siya’y nagbibigay ng hindi masukat na kaligayahan, subalit sa kaniyang katalinuhan ay hahayaan ka Niyang dumaan din sa mga pasakit at lungkot. Ito ang paraan para tayo ay lumago.

Nais kong anyayahan kang basahin ang Bibliya araw-araw ng mayroong paggalang. Kumakausap ang Diyos sa iyo! Makinig kang mabuti!

At gayon din manalangin sa ating Amang nasa langit. Pumunta sa isang tahimik na lugar at makipag-usap sa Diyos, magpasalamat at Siya’y purihin. Aminin sa Kaniya ang iyong mga sala at manalangin para sa iyong sarili at para sa iba.

Gayon din sumama ka sa isang pagtitipon ng mga Kristyanong naniniwala sa Bibliya. Tayo ay kasapi ng iisang katawan, ang iglesiya, at kailangan natin ang bawa’t isa. Nais ng Diyos na ikaw rin ay mabautismo sa pangalan ng Ama, at Anak, at Banal na Espirito, at magkagayon ay kumain ng tinapay at uminom ng saro bilang pag-alaala sa kaniyang sakripisyo para sa atin. Ang pangangaral at pagututro ng kanyang Salita ay napakahalaga para lumago ang bawa’t Kristyano sa biyaya at pagkakilala kay Cristo.

Pagpalain ka ng Diyos at ingatan ka. Lingapin ka nawa Niya at bigyan ng kapayapaan.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa kaligtasan, maaari kang sumulat sa amin. Nangangako kaming bigyan ka ng matapat na sagot mula sa Bibliya.

:: Email Joseph Mizzi

Ano ang Dapat Kong Gawin Upang Maligtas?

English | Español | Malti | Français | Italiano | Português | Polski | Deutsch | Tagalog | Dutch | Svenska

Copyright Joseph Mizzi | Isinalin sa Filipino ni Ronald T. Albano

Counter