Para sa mga Katolico

NAG-IISANG TAGAPAMAGITAN

“Sapagka’t iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang Taong si Cristo Jesus na naghandog ng Kaniyang buhay upang tubusin ang lahat.” (1 Timoteo 2:5,6a)

Dahil sa ang Diyos ay banal at tayo ay makasalanan, imposible na tayo ay lumapit sa Kaniya na nag-iisa, na tayo lamang. Kailangan natin ng isang tagapamagitan na maglilinis sa ating mga kasalanan at maiharap tayo sa Diyos. Ang tagapamagitan na ito ay si Jesu-Cristo. ‘Sapagka’t iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang Taong si Cristo Jesus na naghandog ng Kaniyang buhay upang tubusin ang lahat.’ (1 Timoteo 2:5,6a) Siya lamang ang tanging tagapamagitan sapagka’t siya lamang ang nag-alay ng kaniyang dugo upang maaaring makalaya ang kaniyang mga tao mula sa pagkaalipin sa kasalanan.

Nakalulungkot kung paano iniba ng tradisyon ang malinaw na itinuturo ng Bibliya. Sa halip na pagtiwalaan na lang ang sinasabi ng bibliya, nag-imbento ang tao ng mga ibang ‘tagapamagitan’.

Si Maria, ang ina ni Jesus

Mataas ang pagtingin kay Maria sa ibang mga kababaihan dahil sa siya ang pinili upang maging ina ni Jesus sa laman, at tama ang pagtawag sa kaniya ng mga Kristyano na “pinagpala” dahil sa ganitong kakaibang pribilehiyo. Subalit, hindi si Maria ang tagapagligtas. Hindi rin siya ang tagapamagitan.

Itinuturo ng iglesiya Katolika na si Maria ay ipinanganak ng walang kasalanan, at sa pamamagitan ng kaniyang paghihirap ay nakadagdag ito sa kaligtasan ng tao, na siya ay umakyat (ascended) sa langit at napili bilang ating tagapamagitan. Tinatawag din siya na ating buhay at ang pintuan ng kalangitan. Wala sa mga ito ang itinuturo sa Bibliya. Sa halip, sabi ng Bibliya na si Jesus lamang ang ipinanganak na walang sala, na Siya ang namatay para sa ating mga kasalanan, umakyat sa langit, at Siya lamang ang ating tagapamagitan. Siya lamang ang ating buhay at ang pintuan ng langit. Kaya nga’t kay Jesus lamang tayo dapat tumingin.

Sinabi ni Maria: ‘Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking Tagapagligtas.’ (Lukas 1:47) Nais ni Maria na purihin si Cristo at hindi maangkin ang papuri o atensiyon para sa kaniyang sarili. Higit pa rito, tinuturo sa atin ni Maria na tumingin sa Diyos para sa kaligtasan at hindi sa kaniya o kung sino pa man. Ang Diyos, ang ‘akingTagapagligtas’ ayon kay Maria. Nararapat na tawagin ang pangalan ni Jesus at hindi ang pangalan ni Maria, sapagka’t ayon na rin kay apostol Pedro, “Walang kaligtasan kanino sa pa man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas.” (Mga Gawa 4:12)

Ang paring Katoliko

Mayroong mga lider sa iglesiya sa Bagong Tipan na tinatawag na pastor, matatanda (elders), at tagapangasiwa (overseers). Hindi sila tinawag na pari (priest), at ito’y sa magandang kadahilanan. Ang mga pari sa Lumang Tipan ay pinalitan ni Jesu Cristo, na tinawag na Dakilang Saserdote (High Priest) ng ating pagpapahayag. (Hebreo 3:1)

Ang mga pari sa Lumang Tipan ay mga makasalanan din, at nag-aalay lamang ng dugo ng mga hayop, at nakakapasok lamang sa templong gawa ng tao. Mas mainam si Jesus sapagka’t siya ay walang kasalanan, ibinigay ang kaniyang sariling dugo at pumasok mismo sa langit. “Sapagkat nararapat na tayo’y magkaroon ng gayong Pinakapunong Pari, banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas kaysa mga langit. Hindi gaya ng ibang mga pinakapunong pari, hindi niya kailangang maghandog ng alay araw-araw, una para sa kanyang sariling mga kasalanana, at saka para sa mga kasalanan ng bayan; ito’y ginawa niyang minsan magpakailanman nang kanyang ihandog ang kanyang sarili.” (Hebreo 7:26,27)

Ano pa ang pangangailangan para sa isang Romano Katolikong pari na mag-aalay ng handog kung mayroon ka ng Jesu-Cristo? “Siya’y may kakayahang iligtas nang lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila.” (Hebreo 7:25)

Nais mo bang malaman ang daan patungo sa langit? Nagbigay ang Panginoong Jesus ng isang simpleng sagot. “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sinuman ang makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko.” (Juan 14:6). Lumapit ka sa Diyos Ama, sa pamamagitan ni Jesu-Cristo, ang tanging tagapamagitan.

<  >