Para sa mga Katolico

ANG EBANGHELYO

"Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo; sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya." (Romans 1:16)

Mahal na kaibigan, sinabi ng Bibliya nakatakda para sa mga tao na mamatay ng minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Darating ang panahon at ang iyong maiksing buhay ay matatapos din. Subalit hindi nagtatapos ang lahat sa kamatayan, kinakailangan mong humarap sa paghahatol ng Diyos. Isa sa dalawang kapalaran ang naghihintay sa iyo: walang hanggang parusa sa impiyerno o walang hanggang buhay sa langit.

Maraming tao ang nagwawalang bahala sa ganitong katotohanan sapagka’t sila ay abala sa kanilang mga hanapbuhay at mga pinagkakalibangan. Iyong iba naman ay nag-iisip na ‘mabait naman sila’, pwede na iyon kaya’t hindi na sila gaanong nag-aalala pa. Ang iba naman, iniisip na hindi magpapadala ang Diyos ng tao sa impiyerno dahil sa siya ay Diyos ng pag-ibig.

Lahat ng mga palusot na ito ay magiging walang kwenta kapag ikaw ay humarap na sa Hukom ng buong mundo. Handa ka na ba sa araw na iyon? Handa ka na ba? Nakasalalay ito sa kung ikaw ay naniniwala o hindi sa totoong ebanghelyo ni Cristo.

Ang totoong ebanghelyo at hindi.

Ang apostol Pablo ay labis na nababagabag ng kaniyang ginawa ang sulat sa mga taga-Galatia. Ang kaluwalhatian ng Diyos at ang kaligtasan ng tao ang nakasalalay. Maraming huwad/pekeng tagapagturo ang sumusunod kung saan siya pumupunta at iniiba ang Ebanghelyo na kaniyang itinuturo. Hindi nila hayagang tinanggihan o contrahin ang pananampalataya kay Cristo o ang biyaya ng Diyos. Ang ginagawa nila ay nagdadagdag sila ng ritwal ng pagtutuli (circumcision) at pagsunod sa mga batas ni Moses, bilang basehan kung paano ang isang tao ay matanggap ng Diyos o hindi. Subali’t kinokonsidera ni Pablo ang kanilang mga turo bilang ‘ibang ebanghelyo.’ Sinulat niya:

“Ako’y namamangha na napakabilis ninyong iniwan Siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Cristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo niCristo. Subalit kahit kami, o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain!” (Galatia 1:6-8)

Kung sinasabi ni apostol Pablo na ang pagdadagdag sa sampung utos ng Diyos at pagtutuli sa pananampalataya ay nagpapawalang-bisa sa ebanghelyo, ano ang sinasabi ng bibliya tungkol sa ebanghelyo ng iglesiya Romano Katolika. Ang ‘ebanghelyo’ ng Roma ay pananampalataya na dinagdagan ng gawa, biyaya na dinagdagan ng mga merito (merits), si Cristo na dinagdagan ng iglesiya, pagbabautismo na may kakayahang magbigay ng bagong buhay, pagpapasakit para mapawalang-sala (penance) , ang rosaryo, mga indolehensiya, Maria, ang pasakit sa purgatoryo, at marami pang iba. Nagbabala ang apostol sa mga tao na, bukod sa pananampalataya kay Cristo ay naghahangad na ariing-ganap sa pamamagitan ng mga ritwal at gawa, sila ay hiwalay at walang kaugnayan kay Cristo at hindi Siya maaaring maabot sa pamamagitan ng mga ito. (Galatia 5:2-4).

Magsisi at Manampalataya sa Mabuting Balita

Kami ay nananawagan sa inyo, mga kaibigan naming Katoliko, at namamanhik para kay Cristo: Manumbalik kayo, at makipagkasundo sa Diyos. Kilalanin ninyo ang inyong pagiging makasalanan at pagiging rebelde laban sa makapangyarihang Diyos. Aminin ninyo ang inyong pagkakasala sa Hukom ng mundo, aminin na ikaw ay nararapat lamang sa impiyerno dahil sa iyong kasalanan at wala kang magawa upang pagbayaran ang iyong mga sala.

Subalit huwag kang malugmok at malungkot - tumingin ka sa Diyos ng biyaya at awa. Tumigil ka sa pagtitiwala sa iyong sarili, sa iyong mabubuting gawa at mga katangian. Ang Kaligtasan ay mula sa Panginoon; ang pagtubos ay kanyang gawa, at lahat ng pagpuri ay sa Kaniya lamang. Huwag kang umasa sa simbahan o iglesiya, kay Maria, sa mga santo, sa isang pari na tao rin lamang, ang sakripisyo ng misa, o isang kathang-isip na purgatoryo na wala sa bibliya, para sa iyong kaligtasan.

Subali’t magtiwala ka kay Cristo lamang, ang Anak ng Diyos, na siyang tanging tagapamagitan, ang tanging dakilang Saserdote (high priest) , na nagbigay ng Kaniyang sarili upang maging sapat na sakripisyo upang bayaran ang lahat ng kasalanan ng kanyang mga tao. Para sa sinuman na mananampalataya kay Cristo, sinasabi ng Bibliya: ‘Sa kanya’y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya.’ (Efeso 1:7).

Nawa’y mahabag ang Diyos at bigyan ka ng biyaya ng pagsisisi, upang lumayo at tumalikod sa maling ‘ebanghelyo’ ng Romano Katoliko. Nawa’y bigyan ka ng kaloob ng pananampalataya, na manangan kay Cristo, na Kaniyang Anak, at maglingkod sa Kaniya sa habang buhay habang tayo ay nag-aabang sa Kaniyang muling pagdating upang dalhin tayo sa ating tahanan sa langit.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa kaligtasan, maaari kang sumulat sa amin. Nangangako kaming bigyan ka ng matapat na sagot mula sa Bibliya.

<  | email