Para sa mga Katolico

ANG IGLESIYA

“Sapagka’t sinuman ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan, maliban sa nakalagay na, na ito’y si Cristo Jesus.” (1 Corinto 3:11)

Nang itinanong ni Jesus sa Kaniyang mga alagad ang kanilang mga opinyon patungkol sa Kaniya, sumagot si apostol Pedro: ‘Kayo ang Cristo, ang Anak ng buhay na Diyos.’ Pinuri ni Jesus si Pedro na sinasabing, “Mapalad ka. Simon na anak ni Jonah. Sapagka’t ang katotohanang ito’y hindi inihayag sa iyo ng ibang tao kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesiya at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya.” (Mateo 16:16-18)

Ano ang ‘bato’ kung saan itinatag ang iglesiya? Sabi ng iba ito ay si Pedro; sabi ng iba ito ay ang pahayag ni Pedro, “Ikaw ang Cristo.”

Ang iglesiya ay itinatag kay Pedro, sa ibang mga apostol at mga propeta (gaya ng itinuturo ni Pablo sa Efeso 2:20) dahil sa ang iglesiya ay naitayo sa kanilang mga turo patungkol kay Cristo. Subalit ang sinasabi ng Romano Katoliko na ang iglesiya ay itinatag kay Pedro dahil sa siya ang ginawang pandaigdig na obispo (universal bishop) ay walang katotohanan. Kahit na siya ay isang kilalang apostol, makikita na sa Bagong Tipan ay hindi kinikilala si Pedro bilang ulo ng buong iglesiya. Itinuturo ng Vatican na si Pedro ang ‘pinakamataas na pastol (shepherd) ng Iglesiya)’ (Katekismo saknong 857), nguni’t ito rin ay sasalungatin ni Pedro dahil sa tinawag niya si Jesu Cristo na ‘Pangulong Pastol’ (Chief Shepherd) (1 Peter 5:4).

Ang ‘bato’ ay maaaring tumutukoy sa pahayag ni Pedro tungkol kay Cristo, ang Anak ng Diyos, gaya ng itinuturo ni San Agustin. Kahit na ang katekismong Katoliko ay kinikilala na tama ang ganitong pakahulugan. “Sa paggalaw ng biyaya ng Banal na Espiritu at pagtawag ng Ama, kami ay naniniwala kay Jesus at inihahayag naming na: ‘Ikaw ang Cristo, ang anak ng buhay na Diyos.’ Sa ‘bato’ (pundasyon) ng ganitong pananampalatya na inihayag ni San Pedro, itinatag ni Cristo ang Kaniyang iglesiya.’ (saknong 424).

Hindi tayo dapat magduda tungkol sa mga payak na katanungan tungkol sa iglesiya sapagka’t ibinibigay sa atin ng Bibliya ang mga malinaw na kasagutan.

Sino ang ulo ng iglesiya?
Si Cristo ang ulo ng iglesiya (Efeso 5:23)

Ano ang pundasyon o saligan ng iglesiya?
Sapagka’t sinuman ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan, maliban sa nakalagay na, na ito’y si Cristo Jesus. (1 Corinto 3:11)

May iba pa bang Bato bukod sa Panginoon?
Mayroon pa bang ibang Diyos bukod sa akin? Wala ng iba pang Bato, wala akong alam na iba pa ni isa. (Isaiah 44:8)

Ang iglesiya ni Jesu Cristo ay ang buong katipunan ng kaniyang mga tao mula sa iba’t ibang bahagi ng mundo na kaniyang pinawalang sala sa pamamagitan ng kaniyang dugo. Ito ay banal sapagka’t bawat bahagi ay nilinis ng dugo ni Cristo at lahat sa kanila’y nanahan ang Banal na Espiritu. Ito rin ay sumusunod sa mga katuruan ng mga apostol na nakatala sa bibliya.

Ang bawat pagtitipong lokal ng mga Kristyano na nananampalataya at sumusunod sa katuruan ng Bibliya ay bumubuo sa pangkalahatang iglesiya ni Jesu Cristo.

<  >