Para sa mga Katolico

PAANO KO MALALAMAN ANG KATOTOHANAN?

Ang Banal na Kasulatan ay “makapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus.” (2 Timoteo 3:15)

Mayroong binanggit sa atin si Jesus patungkol sa dalawang daan, isang maluwag na daan patungong kapahamakan at isang masikip na daan patungong buhay. Paano natin malalaman ang daan na patungong langit at maiwasan iyong isa?

Ang Mabuting Balita ay ang totoong daan patungo sa buhay sapagka’t ito ang mensahe ng Diyos para sa mga tao. Ang mga tao ay gumawa ng maraming relihiyon subalit lahat sila ay hindi tunay. Nagbigay ng babala sa atin ang Bibliya na “hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito.” (1 Corinto 1:21).

Ang mensahe ng Diyos ay nakasulat sa Bibliya. Ito ay sinulat ng mga piniling tao na ginabayan ng Banal na Espiritu. Maari nating pagtiwalaan ang Bibliya sapagka’t ito ay galing sa Diyos. Maaari rin tayong magkaroon ng katiyakan na ito’y nagtuturo sa atin ng tamang daan papunta sa langit. Ang Banal na Kasulatan ay “makapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus.” (2 Timoteo 3:15)

Paano na ang tradisyon ng iglesiya na kinagisnan ko? Nagbabala si Jesus laban sa tradisyon. (Marcos 7:1-13). Inakusahan niya ang mga Hudyo na ginagawa nilang ‘walang kabuluhan ang salita ng Diyos (Bibliya) dahil sa inyong mga tradisyon.’ Dapat ay nanatili sila sa kanilang pagsunod sa Bibliya. Gayon din ang mga tradisyon ng iglesiya ay nagbago sa mga malinaw na katuruan ng Bibliya. Isang halimbawa, pinapayagan ng iglesiya ang paggamit ng mga rebulto o image kahit na ang ikalawang utos ay nagbabawal sa paggawa ng mga larawan o rebulto ng kahit ano’ng nilalang at sumamba o manalangin sa kanila. (Exodo 20:4).

Paano ang mga tagapagturo ng mga relihiyon? Nararapat na tayo ay makinig sa mga tagapagturo habang sa ang kanilang itinuturo ay nakalagay pa sa Bibliya. Tularan natin ang mga tao sa Berea na “tinanggap ang salita ng buong pananabik, na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito.” (Mga Gawa 17:11)

Paano ang aking sariling pananaw at karunungan? Dapat mong hanapin kung ano ang tanging daan ng Diyos, hindi ang sa iyong sarili lamang. “Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan.” (Kawikaan 3:5)

Ang Bibliya ang tanging gabay patungong langit. Sinuman na natuto, naniwala at sumunod sa mensahe nito ay maaaring magsabi: “Ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas.” (Mga Awit 119:105)

<  >