Tylko dla Katolików

POŚREDNIK

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich” (1 List do Tymoteusza 2,5-6a).

Zważywszy, że Bóg jest Święty, a my jesteśmy grzesznikami, jest niemożliwe, abyśmy mogli sami zbliżyć się do Niego. Potrzebujemy jakiegoś pośrednika, który oczyściłby nas z grzechów i przedstawił Bogu. Pośrednikiem jest Jezus Chrystus. „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik pomiędzy Bogiem i ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich” (1 List do Tymoteusza 2,5-6a). Wyłącznie On jest pośrednikiem, bowiem tylko On wylał Swoją krew, aby zapewnić wolność Swojemu ludowi zniewolonemu przez grzech.

Niestety, tradycja przyciemniła jasne biblijne nauczanie. Wzbraniając się przed uwierzeniem w Słowo Boże ludzie wymyślili innych „pośredników”.

Maryja, matka Pana

Maryja jest bardzo faworyzowana pomiędzy kobietami, gdyż została wybrana, aby być matką naszego Pana wcielonego i chrześcijanie słusznie nazywają ją „błogosławioną” z powodu tego jedynego przywileju. Jednakże Maryja nie jest Zbawicielem ani też nie jest Pośrednikiem.

Kościół Katolicki naucza, że Maryja została poczęta bez grzechu, że poprzez swoje cierpienie przyczyniła się ona do naszego zbawienia, że została wzięta do nieba i ustanowiona naszą pośredniczką. Ona jest również nazywana naszym życiem i bramą nieba. Nic z tego Biblia nie naucza. Wprost przeciwnie, Słowo Boże naucza, że Jezus został poczęty bez grzechu, że On umarł za nasze grzechy, wstąpił do nieba, i że to On jest jedynym pośrednikiem. Wyłącznie On jest naszym życiem i bramą nieba. Dlatego, powinniśmy spoglądać jedynie na Jezusa Chrystusa.

Maryja powiedziała: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (Ewangelia Łukasza 1,46-47). Maryja chce wielbić Pana, a nie przyjąć jedynie Mu należną chwałę dla siebie. Poza tym, ona wyraźnie nas naucza, abyśmy szukali zbawienia w Bogu, a nie w niej lub w kimkolwiek innym. Ona wyznaje: Bóg jest „moim Zbawcą”. Powinniśmy wzywać imienia Jezusa, a nie imienia Maryi, bowiem apostoł Piotr mówi o Panu Jezusie: „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4,12).

Kapłan Katolicki

Istnieli liderzy w Kościele Nowego Testamentu zwani pasterzami, prezbiterami i biskupami. Nigdy jednak nie zostali oni nazwani kapłanami i to z ważnej przyczyny. Kapłani ze Starego Testamentu zostali zastąpieni przez Jezusa Chrystusa, który jest nazywany „Arcykapłanem naszego wyznania” (List do Hebrajczyków 3,1).

Kapłani Starego Testamentu byli grzesznikami, ofiarowywali wyłącznie krew zwierząt i wchodzili tylko do świątyni zbudowanej przez ludzi. Jezus jest kimś o wiele wyższym, gdyż jest niewinny, ofiarował Swoją własną krew i wszedł do nieba. „Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie” (List do Hebrajczyków 7,26-27).

Na czym ma polegać potrzeba ofiarowywania przez kapłana rzymskokatolickiego ofiary za grzech, jeżeli masz Jezusa Chrystusa? „Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi” (List do Hebrajczyków 7,25).

Chciałbyś poznać drogę do nieba? Pan Jezus daje nam jasną odpowiedź: „Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (Ewangelia Jana 14,6). Przyjdź do Ojca za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, jedynego Pośrednika.

home   Nastepny

Tylko dla Katolików