Speciaal voor rooms-katholieken

Een biografische schets

Mijn naam is Joe Mizzi. Ik ben 37 en getrouwd. Malta, mijn land, is een dicht bevolkt eiland in de Middellandse Zee. Malta wordt vermeld in het boek Handelingen der Apostelen (hoofdstuk 28). Het schip dat de apostel Paulus naar Rome bracht leed op onze oevers schipbreuk.

Ik ben een kinderarts en werk in een ziekenhuis waar zieke baby's en kinderen, die in kritieke toestand verkeren een spoedbehandeling moeten ondergaan. Ik hou van kinderen. Gemiddeld werk ik 60 uren per week in het ziekenhuis. Het werk eist veel maar geeft ook een goede beloning.

Ik ben lid van de kerk van Gereformeerde Baptististen (www.tecmalta.org). Als u ooit Malta bezoekt, uit belangstelling voor de historie of slechts om van de zon en de zee te genieten, heten wij u welkom in onze gemeente.

Ik werd opgevoed in een vrome katholieke familie. Ik dank God voor mijn ouders en mijn katholieke leraren die mij naar hun beste vermogen en weten onderrichtten in de ‘vreze des Heeren’.

Tijdens mijn vroege tienerjaren, werd ik door mijn broer –die kort tevoren tot geloof gekomen was- met de Evangelieboodschap in aanraking gebracht.

Ik wilde het ware Evangelie van Jezus Christus leren kennen en richtte me op de Bijbel voor een antwoord op de vraag: Hoe kan een zondaar als ik gered worden?

Na twee jaren van Bijbelstudie, behaagde het de Heere om mij de heerlijke Evangeliewaarheid bekend te maken en mij het geloof te schenken.

Geen moment langer wilde ik mijn redding van de kerk verwachten, van goede werken, boetedoening, of van Maria. Nu vertrouw ik op de Heere Jezus Christus alleen en op Zijn sterven, ook voor mijn zonden. Hij alleen is mijn Zaligmaker, Die mij verzekert van mijn redding.

Enkele weken daarna verliet ik de Rooms-Katholieke Kerk, omdat ik me onbehaaglijk voelde in een kerk, die de redding door menselijke verdienste leert. Maar rooms-katholieken heb ik nog steeds lief. Mijn website is daar een bewijs van.

Er zullen er zijn die het eenvoudig afdoen als een anti-katholieke site. Maar dat is het niet!

Het is juist vanwege mijn liefde tot katholieken dat ik tot hen de waarheid spreek, zelfs wanneer hen dat kwetst. Ik doe dat niet om hun geloof te stelen, maar enkel om het van de menselijke tradities te zuiveren, die de boodschap van Christus verstikken. Mijn oprecht verlangen is dat katholieken - en iedereen anders, wat hun godsdienst dan ook mag zijn - volledig hun vertrouwen op de Heere Jezus Christus zouden stellen en Zijn Woord gehoorzamen.

Sommigen zullen van mening zijn dat ik de katholieke leer verkeerd begrijp of verkeerd voorstel. Mijn antwoord daarop is, dat ik het katholicisme van binnenuit ken, uit persoonlijke ervaring. Ook ga ik verder met de bestudering van katholieke literatuur, zoals de geloofsbelijdenis, synodebesluiten, decreten, de catechismus en de moderne apologeten. Ik doe mijn best om katholieke doctrine nauwkeurig weer te geven.

Mijn weerlegging van aspecten van rooms-katholieke geloofsleer is geen doel in zich. Het is alles gericht op de bekendmaking van de bijbelse waarheid en het verlangen om mensen naar Christus te leiden. Hij redde mij en gaf mij het nieuwe leven. Geprezen zij Zijn Naam!

Ik bid, dat ook u redding mag vinden en rust aan de voet van het kruis en Christus de Heere zal dienen.

Ik hoop dat u deze site “Speciaal voor rooms-katholieken” met genoegen zult lezen. Voelt u zich alstublieft vrij om te schrijven wat u wilt.

Moge de Heere u zegenen.

Joe Mizzi, 2004.

Email | Terug naar homepage