Tylko dla Katolików

JAK MOGĘ WIEDZIEĆ?

Pisma Święte „mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu
przez wiarę w Chrystusie Jezusie” (2 List do Tymoteusza 3,15).

Jezus opisał nam dwie drogi: szeroką, która prowadzi do zagłady i wąską, która prowadzi do życia. Skąd mogę wiedzieć, która to z dróg prowadzi do nieba i uniknąć drugiej?

Ewangelia jest prawdziwą drogą do życia, ponieważ jest orędziem Boga do ludzkości. Ludzie wymyślili wiele religii, ale wszystkie one są fałszywe. Biblia nas przestrzega, że „świat przez mądrość nie poznał Boga” (1 List do Koryntian 1,21).

Orędzie Boga zostało zapisane w Biblii. Ona została napisana przez wybrane, kierowane przez Ducha Świętego osoby. Możemy zaufać Biblii, gdyż jest księgą Boga. Możemy również mieć pewność, że jest ona bezpiecznym przewodnikiem do nieba. Pisma Święte „mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie” (2 List do Tymoteusza 3,15).

I co mam sądzić o tradycji kościelnej?

Jezus przestrzegł nas przed tradycjami (Ewangelia Marka 7,1-13). On oskarżył Żydów, że uchylają „przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować”. Powinni pozostać wierni Biblii. W taki sam sposób, tradycja kościelna zmieniła wyraźne nauczanie Biblii. Dla przykładu, Kościół nakazuje użycie figur, mimo że drugie przykazanie zakazuje produkcji rzeźbionych wizerunków i oddawania im czci (Księga Wyjścia 20,4-5).

I co mam sądzić o różnych religijnych mistrzach?

Powinniśmy ich słuchać, ale tylko wówczas, jeżeli ich nauczanie będzie zgodne z Biblią. Bądź jak mieszkańcy Berei, którzy „przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest” (Dzieje Apostolskie 17,11).

I co mam sądzić o moich własnych zdolnościach rozróżnienia i zrozumienia?

Powinieneś szukać, z wszystkich sił, drogi Bożej, a nie własnej. „Z całego serca Bogu zaufaj, a nie polegaj na swoim rozsądku” (Księga Przysłów 3,5).

Biblia jest jedynym bezpiecznym przewodnikiem do nieba. Osoba, która nauczy się, uwierzy i pozostanie posłuszna jej orędziu, będzie mogła powiedzieć: „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce" (Psalm 119,105).

home   Nastepny

Tylko dla Katolików